Nhà ở 5×18.5m

Project Info

  • Category

    Cải Tạo, Kiến Trúc

Thông tin dự án


Công trình cải tạo nhà ở gia đình
Chủ đầu tư: Ông bà Tâm Chung.
Địa điểm: Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội.

Making New Living Spaces